loader image
Regulamin - Apartamenty Mielno

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne oraz słownik pojęć

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady najmu dobowego Apartamentów znajdujących się w budynku przy ulicy Pionierów 16, Pionierów 18, Pionierów 20 i Orła Białego 1, Orła Białego 9 w Mielnie oraz zasady odpowiedzialności obu stron umowy. Regulamin utworzony został celem zapewnienia Gościom komfortowego i bezpiecznego pobytu w apartamentach F.A.F. sp. z o.o.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 3. Dokonując rezerwacji Apartamentu, wpłacając zaliczkę lub podpisując kartę pobytu, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Regulamin dostępny jest zarówno w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mielno-apartments.pl , jak i w formie papierowej w recepcji.
 5. Postanowienia Regulaminu obowiązują zarówno wszystkich Gości, jak i osoby towarzyszące im na terenie obiektu i w Apartamencie.
 6. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Cena – cena brutto za dobę Najmu, wyrażona w walucie polskiej (PLN),
 • Gość – osoba zakwaterowana w Lokalu na podstawie Umowy,
 • Apartament – lokal mieszkalny przeznaczony do najmu dobowego,
 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Apartamentu do czasowego używania przez Gościa w zamian za umówione Wynagrodzenie, na czas nie dłuższy niż 31 dni,
 • Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., zawierająca z Wynajmującym umowę najmu Apartamentu,
 • Umowa najmu/Umowa – umowa zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków stron,
 • Rezerwacja – tymczasowa rezerwacja wybranego przez Najemcę Apartamentu celem zawarcia Umowy najmu,
 • Wynagrodzenie – kwota brutto wyrażona w walucie polskiej (PLN), stanowiąca iloczyn Ceny oraz ilość dób, na które zawarta została Umowa,
 • Wynajmujący/ FAF – F.A.F. spółka z ograniczoną odpowiedzilanością z siedzibą w Mielnie przy ul. Pionierów 18/ 2.01, 76-032 Mielno, KRS: 0000460585

II. Rezerwacja oraz płatność

 1. Wynajmujący udostępnia Najemcom możliwość dokonania Rezerwacji w następujących formach:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 • telefonicznie pod numerem (0048) 781 81 81 80
 • on-line, poprzez stronę internetową mielno-apartments.com za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej
 1. W Rezerwacji podać należy następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu oraz wyjazdu, nazwę Apartamentu, który Najemca chciałby wynająć, dane kontaktowe Najemcy, przewidzianą ilość Gości, dla który ma zostać zarezerwowany pobyt. Rezerwacji może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Najemca po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w ust. 1, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie Rezerwacji wraz ze wskazaniem istotnych postanowień Umowy, w szczególności numer Rezerwacji, rodzaj zarezerwowanego Apartamentu, termin pobytu, liczba Gości, wysokość Wynagrodzenia za pobyt, wysokość i termin płatności zaliczki na poczet Wynagrodzenia. Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych Rezerwacji.
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie.
 4. Najemca w ciągu 2 godzin od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej rezerwację zobowiązany jest wpłacić na wskazany w niej rachunek bankowy opłatę w wysokości:
  • w przypadku oferty zwrotnej – 40% opłaty za Apartamentu tytułem zaliczki,
  • w przypadku oferty bezzwrotnej – 100% Wynagrodzenia za wynajem Apartamentu.
 5. W przypadku ofert zwrotnych i bezzwrotnych, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od skorzystania przez Najemcę z Apartamentu.
 6. Wpłaty należy dokonać według poniższych danych:

F.A.F Sp. z o.o.

Pionierów 18 lok.201 76-032 Mielno

NIP: 499 06 48 215

PKO Bank Polski SA: 21 1020 1462 0000 7702 0314 6503

SWIFT: BPKOPLPW

 1. Uznanie wpłaty na rachunku bankowym FAF jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Po otrzymaniu wpłaty określonej w ust. 4 Wynajmujący potwierdzi na wskazany przez Najemcę adres e-mail zawarcie Umowy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej na odległość Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Wynajmującego w formie możliwej do pobrania przez Gościa oraz (2) przesłanie Gościowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji.
 3. Brak dokonania zapłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail uznaje się za rezygnację Najemcy z Rezerwacji, a Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Pozostała do zapłaty należność za pobyt płatna jest gotówką bądź kartą płatniczą w dniu przybycia Najemcy do Apartamentu lub przelewem wykonanym na co najmniej 3 dni przed planowanym zgodnie z Rezerwacją przybyciem. Przy wybraniu opcji płatność przelewem, Najemca jest zobowiązany do okazania w dniu przybycia do Apartamentu potwierdzenia przelewu. W przypadku braku dokonania płatności, Najemcy nie przysługuje uprawnienie do uzyskania dostępu do Apartamentu, zaś Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania zaliczki.
 5. Wynajmujący jest uprawniony do pobrania kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Kaucja w wysokości 500 zł jest pobierana w formie preautoryzacji na karcie płatniczej najpóźniej w chwili odbioru Apartamentu przez Najemcę. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Najemcy na zasadach określonych przez instytucję bankową prowadzącą rachunek Najemcy po sprawdzeniu Apartamentu po zakończonym pobycie Najemcy i stwierdzeniu braku szkód lub pogorszenia stanu Apartamentu. W razie pobrania kaucji gwarancyjnej w formie gotówkowej, podlega ona zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od sprawdzenia Apartamentu po zakończonym pobycie i stwierdzenia braku szkód lub pogorszenia stanu Apartamentu, na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
 6. Wynagrodzenie nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, dodatkowych środków czystości, wypożyczenia łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia. Usługi te dostępne są za dodatkową opłatą.
 7. W przypadku skrócenia przez Najemcę okresu najmu, Wynagrodzenie uiszczane za cały pobyt nie ulega pomniejszeniu i zwrotowi w niewykorzystanej części.
 8. W przypadku pojawienia się ofert apartamentów  o obniżonej cenie względem zarezerwowanych apartamentów – cena nie ulega obniżeniu oraz zwrotu różnicy w kwocie ofert.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 2. Wynajmujący jest uprawniony zatrzymania wpłat wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu wpłaconych na poczet najmu Apartamentu w przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę.
 3. Późniejsze przybycie lub opuszczenie Apartamentu przed planowanym zakończeniem pobytu, nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane usługi objęte Rezerwacją.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania przyczyny Rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania przez Najemcę. W przypadku anulowania rezerwacji Najemca otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.
 5. Niepojawienie się Najemcy w dniu przyjazdu (do godziny 20:00), w przypadku braku poinformowania Wynajmującego o opóźnieniu przyjazdu, poczytywane jest jako rezygnacja z Rezerwacji. Wszelkie kwoty wpłacone na poczet Rezerwacji podlegają w takim wypadku zatrzymaniu przez Wynajmującego.
 6. Wynajmujący zastrzega prawo anulowania Rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot otrzymanych od Najemcy na poczet Wynagrodzenia należności, w tym zaliczki, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Najemcy z tytułu niewykonania umowy. Zwrot następuje na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia anulowania Rezerwacji.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w razie braku dostępności Apartamentu wywołanej awarią, wcześniejszą Rezerwacją lub innym zdarzeniem losowym, FAF jest uprawniony do udostępnienia Najemcy innego Apartamentu o parametrach i powierzchni zbliżonej do Apartamentu zarezerwowanego. W razie braku zgody Najemcy na zmianę Apartamentu umowa ulega rozwiązaniu, a wpłacona tytułem Wynagrodzenia kwota podlega zwrotowi na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia anulowania Rezerwacji lub w formie gotówkowej, jeśli w takiej zostało uiszczone Wynagrodzenie.
 8. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy Najmu Apartamentu, jeżeli jest ono spowodowane działaniem Siły Wyższej (np. katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, wojna, akty władzy publicznej, epidemia), któremu przy dołożeniu należytej staranności żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
 9. W razie zaistnienia Siły Wyższej, zaliczka, a w przypadku potwierdzonej rezerwacji całość opłaty rezerwacyjnej, nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczony na poczet kolejnej rezerwacji, wyznaczonej, po ustaniu zdarzenia Siły Wyższej, przez Najemcę w porozumieniu z FAF.
 10. FAF nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z : pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament jak i wokół niego, przerwaniem dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.) z przyczyn niezależnych od obiektu, emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. Z tytułu tych niedogodności Najemcy nie przysługuje rekompensata.

IV. Zakwaterowanie

 1. Lokal wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w pierwszy dzień pobytu, a kończy się o godzinie 10:00 w ostatni dzień pobytu. Najemca zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela FAF o ustalonej przez Strony godzinie, podanej w Rezerwacji. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż 16:00-18:00, Najemca ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych lub nocnych muszą być uzgodnione z pracownikiem FAF oraz opłacone w całości przed przyjazdem Najemcy.
 3. Przedłużenie pobytu w Apartamencie lub pozostawienie w nim rzeczy po zakończeniu doby hotelowej, jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu akceptacji pracownika FAF. W razie braku zgody FAF, pracownicy Wynajmującego uprawnieni są do samodzielnego opróżnienia Apartamentu z przedmiotów należących do Najemcy i umieszczenia ich w przechowalni na koszt i ryzyko Najemcy.
 4. Prośby o przedłużenie pobytu na zasadach wskazanych w ust. 3 powinny być zgłaszane Wynajmującemu najpóźniej do godz. 9:00 ostatniego dnia pobytu, a ich uwzględnienie zależy każdorazowo od dostępności Apartamentów.
 5. W sytuacji przedłużenia pobytu w Apartamencie na zasadzie ust. 3, Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcę kwotą dodatkową w wysokości do 100 złotych za każdą kolejną godzinę pobytu.
 6. Podstawą rejestracji pobytu jest okazanie Wynajmującemu przez Najemcę ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument akceptowany na terenie Polski). W razie odmowy lub niemożności okazania dokumentu tożsamości, FAF jest uprawniony do odmowy udostępnienia Apartamentu.
 7. Przy rejestracji Najemca zobowiązany jest podać dane osobowe wszystkich Gości zakwaterowanych w Apartamencie. 
 8. Klucze do Apartamentu oraz pilot do garażu przekazywane są w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 9. Zdanie kluczy oraz pilota w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 10. Istnieje możliwość otrzymania za wyświadczone przez Wynajmującego usługi faktury VAT. Prośba taka powinna zostać wskazana w Rezerwacji. Celem otrzymania faktury VAT za usługę, należy wpisać dane do wystawienia faktury (w tym NIP oraz dane podmiotu) w wiadomości do Wynajmującego lub zgłosić potrzebę otrzymania faktury podczas rezerwacji telefonicznej. Dane te muszą zostać dostarczone przed dokonaniem płatności. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 11. Istnieje możliwość skorzystania, w ramach Najmu, z miejsca parkingowego zlokalizowanego na parkingu Wynajmującego (na jeden Apartament przypada maksymalnie jedno miejsce parkingowe). Wynajmujący zastrzega, że nie każdy Apartament dostępny w ofercie posiada możliwość udostępnienia miejsca parkingowego. Ustalenie, czy rezerwacja miejsca parkingowego będzie możliwe dla konkretnego Najemcy zostanie dokonane w toku procedury rezerwacji indywidualnie dla każdego Najemcy.

V. Warunki najmu

 1. Apartamentowiec nie jest hotelem. W obiekcie oprócz wynajmowanych Apartamentów znajdują się mieszkania prywatne, a apartamentowiec funkcjonuje na zasadzie Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z powyższym Najemcy zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz godzin ciszy nocnej od 22:00 – 7:00. Najemca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób przebywających w Apartamencie w okresie Najmu.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu utrzymanie najwyższego poziomu świadczonych usług.
 3. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Najemca nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych.
 4. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamentach.
 5. Zabrania się grillowania na terenie obiektu.
 6. Zabrania się wywieszania ręczników oraz suszenia rzeczy na balustradach balkonów lub tarasów.
 7. Zabronione jest używanie wyposażenia Apartamentu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, jak również wynoszenia wyposażenia z Apartamentu w czasie i po zakończeniu pobytu.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest posiadanie, przechowywanie lub używanie ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub iluminacyjnych, w tym sztucznych ogni (fajerwerków) w Apartamencie lub na terenie obiektu.
 9. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia Wynajmującego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się zasłaniania lub wyłączania czujników dymu.
 10. Dopuszczalne jest używanie w Apartamencie wyłącznie czajników oraz innych urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu poszczególnych Apartamentów.
 11. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez wyłączenie telewizora, zgaszenie świateł, zakręcenie kranów, zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz, oraz utrzymywanie starannej pieczy nad kluczem.
 12. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.
 13. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 14. W przypadku zgubienia elektrycznego chipa Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 15. Organizowanie w Apartamencie imprez towarzyskich, uciążliwych dla innych lokatorów jest zabronione, a firma FAF może obciążyć Najemcę karą w wysokości 1000 zł.
 16. Liczba Gości przebywających w Lokalu nie może przekraczać tej, która została zgłoszona podczas rejestracji oraz bezwzględnie liczby, która została określona jako maksymalna na stronie internetowej w ofercie Apartamentu. Za niestosowanie się do wymienionej zasady, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia 100% pobranej kaucji, naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt każdej osoby niezgłoszonej lub zerwania umowy.
 17. Najemca nie ma prawa przekazywania Apartamentu osobom trzecim w podnajem.
 18. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych przeróbek ani trwałych zmian w Apartamencie oraz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych do dyspozycji Najemcy w Apartamencie.
 19. Najemca, w przeciągu 2 godzin od odebrania kluczy do Apartamentu, powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w Apartamencie. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email, etc.) co do stanu technicznego Apartamentu w wyżej określonym terminie, równoznaczne jest z tym, że Apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, zostały oddane do użytku w stanie dobrym, nie zawierającym żadnych usterek.
 20. O wszystkich usterkach powstałych w Apartamencie w czasie pobytu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika FAF. Za usterki powstałe z winy Najemcy pobierana będzie adekwatna rekompensata pieniężna.
 21. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, FAF ma prawo do  usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu bez zwracania opłaty uiszczonej przez Najemcę.
 22. Usterki powstałe bądź zauważone podczas pobytu Najemcy, będą naprawione w możliwie najszybszym terminie. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za dostępność terminów Firm, które daną usterkę mogą naprawić. Wiąże się to z tym, że usterka może zostać naprawiona po wyjeździe Najemcy. Najemcy nie należy się z tego tytułu rekompensata.
 23. W przypadku konieczności niezwłocznej naprawy usterki w Apartamencie, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wejścia do apartamentu, po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym bądź e-mailowym Najemcy.
 24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Apartamencie po zakończeniu Najmu przedmioty, artykuły spożywcze czy też farmaceutyczne. Przedmioty pozostawione w Apartamencie będą odsyłane na koszt Najemcy, który zobowiązany jest do zamówienia kuriera na adres siedziby firmy F.A.F. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, F.A.F przechowa te przedmioty przez miesiąc, a po tym czasie przechodzą one na własność Wynajmującego.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Najemcę lub uszkodzenia, z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego, rzeczy wniesionych przez Najemcę do Apartamentu.
 26. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 27. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad segregacji śmieci na pięć frakcji zgodnie z instrukcją umieszczoną w Apartamencie oraz w śmietniku.  Za nieprzestrzeganie tych zasad mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Na terenie obiektu oraz Apartamentu dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni mogą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci na zasadach określonych  w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 28. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach umowy najmu dobowego apartamentów jest F.A.F. sp. z o.o. z siedzibą w Mielnie, ul. Pionierów 18. Dane osobowe udostępnione na podstawie i związku z realizacją umowy najmu (prawnie uzasadniony interes Stron – art. 6 ust. 1 lit. f Rodo), zostają przez Najemców udostępnione dobrowolne, ale ich przetwarzania jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych i do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub  w innym zakresie.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład: 
 • pisemnie na adres do doręczeń FAF, wskazany w pkt. II ust. 6 Regulaminu; 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 1. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju  i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez FAF. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają  na skuteczność złożenia reklamacji.
 2. FAF ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość  w tym celu podał adres e-mail. FAF udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

VIII. Polubowne (pozasądowe) sposoby rozpoznania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i zasady dostępu do tychże postępowań

 1. Gościom, będącym konsumentami, przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 
 • http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php. 
 1. Poniżej wskazane zostały przykładowe, przysługujące Gościowi będącemu konsumentem, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 
 • europejska platforma ODR (Online Dispute Resolution), http://ec.europa.eu/consumers/odr/, działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L  Nr 165, s. 1) 

IX. Newsletter

 1. Wynajmujący świadczy na rzecz Najemców usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail, zawierających informacje o lokalach, jak również aktualnych promocjach.
 2. Zapis do newslettera następują poprzez:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zapisu,
 • zaznaczenie stosownego postanowienia w procesie składania zamówienia.
 1. Najemca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Wynajmującego.
 2. Zapis do newslettera jest dobrowolny i nie wpływa na możliwość skorzystania przez Gości z usług Wynajmującego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do zmiany Regulaminu nie jest potrzebna zgoda Najemcy. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Wynajmujący ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.
 3. W powyższych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i zatrzymania umówionego Wynagrodzenia.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją i umieszczeniem w bazie danych Wynajmującego.
 5. Wszystkie materiały promocyjne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wiążący charakter mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Najemców, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

XI. Informację dodatkowe

 1. Na sąsiedniej działce od strony wschodniej i południowej prowadzone są prace budowlane. Mogą potrwać do 26.02.2026 r. Prace prowadzone są niezależne od Wynajmującego.
 2. Najemcy nie przysługuje rekompensata za wszelkie niedogodności związane z ww. pracami.