Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne oraz słownik pojęć

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady najmu dobowego lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Pionierów w Mielnie. Regulamin utworzony został celem zapewnienia Gościom komfortowego i bezpiecznego pobytu w apartamentach F.A.F. sp. z o.o.
 2. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do najmu dobowego,
 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie, na czas nie dłuższy niż 31 dni.
 • Najemca – osoba zawierająca umowę najmu Lokalu
 • Wynajmujący, FAF – F.A.F. sp z o.o.

II. Rezerwacja oraz płatność

 1. Zgłoszenia rezerwacyjnego pobytu można dokonać:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  • telefonicznie pod numerem (0048) 781 81 81 80
  • on-line, poprzez stronę internetową mielno-apartments.com za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej
  • bezpośrednio w siedzibie F.A.F. przy ulicy Pionierów 18 lok. 201, Mielno
 2. W rezerwacji podać należy następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu oraz wyjazdu, nazwę apartamentu, który Najemca chciałby wynająć, dane kontaktowe Najemcy, przewidzianą ilość osób, dla których ma zostać zarezerwowany pobyt. Rezerwacji dokonać może osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line, drogą mailową, osobistą lub telefoniczną, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail potwierdzający rezerwację, w którym znajdują się informacje: numer rezerwacji, termin pobytu, liczba osób, kwota pobytu, informacje o zadatku, rodzaj zarezerwowanego apartamentu.
 4. Rezerwujący w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego rezerwację zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w e-mailu rezerwacyjnym opłatę w wysokości 40% opłaty za wynajem apartamentu (zadatek, przedpłata).
 5. Datą dokonania przedpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego. Wpłaty należy dokonać na:
 • F.A.F Sp. z o.o.
  Pionierów 18 lok.201 76-032 Mielno
  NIP: 499 06 48 215
  PKO Bank Polski SA: 21 1020 1462 0000 7702 0314 6503
  SWIFT: BPKOPLPW
 1. Uznanie rachunku bankowego FAF (zwanego w dalszej części wynajmującym) jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Po otrzymaniu przedpłaty wynajmujący dokonuje na wskazany przez rezerwującego adres e – mail ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, po czym rezerwację uważa się za zakończoną.
 2. Rezerwacja jest nieskuteczna w przypadku braku przedpłaty w przewidzianym powyżej terminie.
 3. Pozostała do zapłaty należność za pobyt płatna jest gotówką bądź kartą w dniu przybycia rezerwującego do apartamentu lub przelewem wykonanym na co najmniej 3 dni przed planowanym zgodnie z rezerwacją przybyciem. Przy wybraniu opcji płatności przelewem, Rezerwujący jest zobowiązany do okazania w dniu przybycia do apartamentu potwierdzenia przelewu. W braku dokonania płatności w ww. formach, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wydania Lokalu i kluczy Najemcy, zaś Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania zadatku
 4. Rezerwujący w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego rezerwację zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w e-mailu rezerwacyjnym opłatę. W przypadku dokonania rezerwacji oferty standardowej Rezerwujący jest zobowiązany wpłacić: 40% opłaty za wynajem apartamentu (zadatek, przedpłata), w przypadku dokonania rezerwacji oferty bezzwrotnej Rezerwujący jest zobowiązany wpłacić: 100% opłaty za wynajem apartamentu (zadatek).
 5. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe kaucje. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych FAF ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 500 zł opłaty za pobyt w Apartamencie w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w przypadku braku uszkodzeń w Apartamencie po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie apartamentu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe, FAF zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu do 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy do 10 dni od daty wyjazdu.
 6. Opłata za apartament nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, dodatkowych środków czystości, wypożyczenia łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia.
 7. W przypadku skrócenia przez Najemcę okresu najmu, Cena uiszczona za cały pobyt nie ulega pomniejszeniu i zwrotowi w niewykorzystanej części.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Wynajmujący zastrzega prawo zatrzymania zadatku wpłaconego na poczet przedpłaty w przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę.
 2. Późniejsze przybycie lub opuszczenie apartamentu przed planowanym zakończeniem pobytu, wyłącza obowiązek zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją.
 3. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji przez Najemcę przed planowanym rozpoczęciem Najmu, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.
 4. Wynajmujący zastrzega prawo anulowania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot otrzymanych od Rezerwującego na poczet wynagrodzenia należności, w tym zadatku, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonania umowy. Zwrot następuje na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia anulowania rezerwacji.
 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy najmu dobowego lokalu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest przez zdarzenie Siły Wyższej (np. katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, wojna, akty władzy publicznej), któremu przy dołożeniu należytej staranności żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
 6. W razie zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej, zadatek/przedpłata, a w przypadku potwierdzonej rezerwacji całość opłaty rezerwacyjnej, nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczony na poczet kolejnej rezerwacji, wyznaczonej, po ustaniu zdarzenia Siły Wyższej, przez Najemcę w porozumieniu z FAF.
 7. FAF nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. Z tytułu tych niedogodności nie będzie zwracana rekompensata.

IV. Zakwaterowanie

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela FAF o ustalonej przez Strony godzinie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż 15-16.00, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych muszą być uzgodnione z pracownikiem FAF oraz opłacone w całości przed przyjazdem Klienta.
 3. Do czynności meldunkowych Rezerwujący zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument akceptowany na terenie Polski).
 4. Klucze do apartamentu oraz pilot do garażu przekazywane są w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 5. Zdanie kluczy oraz pilota w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 6. Istnieje możliwość otrzymania za wyświadczone przez Wynajmującego usługi faktury VAT. W mailu należy wpisać dane do wystawienia faktury (w tym NIP oraz dane podmiotu) lub zgłosić potrzebę otrzymania faktury podczas rezerwacji telefonicznej. Dane te muszą zostać dostarczone przed dokonaniem płatności.
 7. Istnieje możliwość skorzystania, w ramach Najmu, z miejsca parkingowego zlokalizowanego na parkingu Wynajmującego (na jeden apartament przypada maksymalnie jedno miejsce parkingowe). Wynajmujący zastrzega, że nie każdy apartament dostępny w ofercie posiada możliwość udostępnienia miejsca parkingowego. Ustalenie, czy wykorzystanie miejsca parkingowego będzie możliwe dla konkretnego Najemcy zostanie ustalone w toku procedury rezerwacji indywidualnie dla każdego Najemcy.

V. Warunki najmu

 1. Apartamentowiec nie jest hotelem. W obiekcie oprócz wynajmowanych apartamentów znajdują się mieszkania prywatne, a apartamentowiec funkcjonuje na zasadzie Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z powyższym naszych Gości zobowiązujemy do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz godzin ciszy nocnej od 22:00 – 7:00. Najemca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu w okresie Najmu.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu utrzymanie najwyższego poziomu świadczonych usług.
 3. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 4. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamentach.
 5. Zabrania się grillowania na terenie obiektu.
 6. Zabrania się wywieszania ręczników oraz suszenia rzeczy na balustradach.
 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 8. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Rezerwujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.
 9. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Rezerwujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł.
 10. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich, uciążliwych dla innych lokatorów jest zabronione, a firma FAF może pobrać od Rezerwującego karę 1000 zł.
 11. Liczba osób przebywających w Apartamencie nie może przekraczać tej, która została określona jako maksymalna na stronie internetowej. Za niestosowanie się do wymienionej zasady, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia 100% pobranej kaucji lub naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt osoby niezgłoszonej lub zerwania umowy.
 12. Najemca nie ma prawa przekazywania Lokalu osobom trzecim w podnajem.
 13. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych przeróbek ani trwałych zmian w Lokalu oraz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych do dyspozycji Najemcy w Lokalu.
 14. Rezerwujący, w przeciągu 2 godzin od odebrania kluczy od apartamentu, powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email, etc.) co do stanu technicznego apartamentu w dniu zameldowania, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, zostały oddane do użytku w stanie dobrym, nie zawierającym żadnych usterek.
 15. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie w czasie pobytu Rezerwujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika FAF. Za usterki powstałe z winy Rezerwującego pobierana będzie adekwatna rekompensata pieniężna.
 16. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, FAF ma prawo do  usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu bez zwracania opłaty uiszczonej przez Klienta.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Lokalu po zakończeniu Najmu przedmioty, artykuły spożywcze czy też farmaceutyczne.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Najemcę lub uszkodzenia , z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego, rzeczy wniesionych przez Najemcę do Lokalu.
 19. Rezerwujący zobowiązuje się przestrzegać zasad segregacji śmieci na pięć frakcji zgodnie z instrukcją umieszczoną w apartamencie oraz śmietniku. Za nieprzestrzeganie tych zasad mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach umowy najmu dobowego apartamentów jest F.A.F. sp. z o.o. z siedzibą w Mielnie, ul. Pionierów 18. Dane osobowe udostępnione na podstawie i związku z realizacją umowy najmu (prawnie uzasadniony interes Stron – art. 6 ust. 1 lit. f Rodo), zostają przez Klientów udostępnione dobrowolne ale ich przetwarzania jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych i do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu.

   

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do zmiany Regulaminu nie jest potrzebna zgoda Najemcy. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Wynajmujący ma prawo wstępu do Lokalu o każdej porze.
 3. W powyższych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i zatrzymania umówionej Ceny Najmu.
 4. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją i umieszczeniem w bazie danych Wynajmującego.
 5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłaty zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. W dniu rozpoczęcia Najmu Najemca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.