loader image

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne oraz słownik pojęć

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady najmu dobowego lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Pionierów w Mielnie. Regulamin utworzony został celem zapewnienia Gościom komfortowego i bezpiecznego pobytu w apartamentach F.A.F. sp. z o.o.
 2. Przed zawarciem umowy najmu należy zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Cena – cena brutto za dobę w walucie polskiej,
 • Lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do najmu dobowego,
 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie, na czas nie dłuższy niż 31 dni.
 • Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., zawierająca z Wynajmującym umowę najmu Lokalu
 • Umowa najmu Lokalu – umowa zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków stron. Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy,
 • Rezerwacja – tymczasowa rezerwacja wybranego przez Najemcę Lokalu celem zawarcia Umowy najmu Lokalu,
 • Wynajmujący /FAF – F.A.F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Pionierów 18/2.01, 76 – 032 Mielno, KRS: 0000460585,

II. Rezerwacja oraz płatność

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 • telefonicznie pod numerem (0048) 781 81 81 80
 • on-line, poprzez stronę internetową mielno-apartments.com za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej
 1. W rezerwacji podać należy następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu oraz wyjazdu, nazwę Lokalu, który Najemca chciałby wynająć, dane kontaktowe Najemcy, przewidzianą ilość osób, dla których ma zostać zarezerwowany pobyt. Rezerwacji dokonać może osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Najemca po dokonaniu rezerwacji Lokalu w sposób określony w ust. 1, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail potwierdzający dokonanie rezerwacji wraz ze wskazaniem istotnych postanowień umowy, w szczególności numer rezerwacji, rodzaj zarezerwowanego Lokalu, termin pobytu, liczba osób, cena pobytu, wysokość i termin płatności Zadatku. Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych dot. rezerwacji.
 3. Najemca w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego rezerwację zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w e-mailu rezerwacyjnym opłatę w wysokości:
  • w przypadku oferty zwrotnej 40% opłaty za wynajem Lokalu tytułem zadatku,
  • w przypadku oferty bezzwrotnej 100% ceny za wynajem Lokalu.
 4. W przypadku ofert bezzwrotnych, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od skorzystania przez Najemcę z Lokalu.
 5. Wpłaty należy dokonać według poniższych danych:

F.A.F Sp. z o.o.

Pionierów 18 lok.201 76-032 Mielno

NIP: 499 06 48 215

PKO Bank Polski SA: 21 1020 1462 0000 7702 0314 6503

SWIFT: BPKOPLPW

 1. Uznanie rachunku bankowego FAF jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu Lokali. Po otrzymaniu wpłaty określonej w ust. 4 Wynajmujący potwierdzi na wskazany przez rezerwującego adres e – mail zawarcie Umowy.
 2. Brak dokonania zapłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, skutkuje anulowaniem rezerwacji i brakiem zawarcia umowy Najmu.
 3. Pozostała do zapłaty należność za pobyt płatna jest gotówką bądź kartą w dniu przybycia Najemcy do Lokalu lub przelewem wykonanym na co najmniej 3 dni przed planowanym zgodnie z rezerwacją przybyciem. Przy wybraniu opcji płatności przelewem, Najemca jest zobowiązany do okazania w dniu przybycia do Lokali potwierdzenia przelewu. W braku dokonania płatności, Najemcy nie przysługuje uprawnienie do uzyskania dostępu do Lokalu, zaś Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania zadatku
 4. Wynajmujący jest uprawniony do pobrania kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Kaucja w wysokości 500 zł jest pobierana w formie preautoryzacji na karcie płatniczej najpóźniej w chwili odbioru Lokalu przez Najemcę. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Najemcy na zasadach określonych przez instytucję bankową prowadzącą rachunek Najemcy po sprawdzeniu Lokalu i stwierdzeniu braku naruszeń. W razie pobrania kaucji gwarancyjnej w formie gotówkowej, podlega ona zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od sprawdzenia Lokalu i stwierdzenia braku naruszeń na wskazany rachunek bankowy Najemcy.
 5. Opłata za Lokal nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, dodatkowych środków czystości, wypożyczenia łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia.
 6. W przypadku skrócenia przez Najemcę okresu najmu, Cena uiszczona za cały pobyt nie ulega pomniejszeniu i zwrotowi w niewykorzystanej części.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Wynajmujący jest uprawniony zatrzymania wpłat wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu wpłaconych na poczet najmu Lokalu w przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę.
 2. Późniejsze przybycie lub opuszczenie Lokalu przed planowanym zakończeniem pobytu, nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania przyczyny Rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania przez Najemcę. W przypadku anulowania rezerwacji Najemca otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.
 4. Niepojawienie się Najemcy w dniu przyjazdu (do godziny 18:00) uprawnia wynajmującego do kosztowego anulowania rezerwacji.
 5. Wynajmujący zastrzega prawo anulowania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot otrzymanych od Najemcy na poczet wynagrodzenia należności, w tym zadatku, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Najemcy z tytułu niewykonania umowy. Zwrot następuje na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia anulowania rezerwacji.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w razie braku dostępności Lokalu wywołanej awarią, wcześniejszą rezerwacją lub innym zdarzeniem losowym, FAF jest uprawniony do udostępnienia Najemcy innego Lokalu o parametrach i powierzchni zbliżonej do Lokalu zarezerwowanego. W razie braku zgody Najemcy na zmianę Lokalu umowa ulega rozwiązaniu, a wpłacona kwota podlega zwrotowi w wartości nominalnej. Najemca nie jest uprawniony do żądania zapłaty dwukrotności zadatku.
 7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Najmu Lokalu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest przez zdarzenie Siły Wyższej (np. katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, wojna, akty władzy publicznej, epidemia), któremu przy dołożeniu należytej staranności żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
 8. W razie zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej, zadatek, a w przypadku potwierdzonej rezerwacji całość opłaty rezerwacyjnej, nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczony na poczet kolejnej rezerwacji, wyznaczonej, po ustaniu zdarzenia Siły Wyższej, przez Najemcę w porozumieniu z FAF.
 9. FAF nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. Z tytułu tych niedogodności nie będzie zwracana rekompensata.

IV. Zakwaterowanie

 1. Lokal wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00. Najemca zobowiązany jest dokonać odbioru Lokalu od przedstawiciela FAF o ustalonej przez Strony godzinie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż 16-18:00, Najemca ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych muszą być uzgodnione z pracownikiem FAF oraz opłacone w całości przed przyjazdem Najemcy.
 3. Pozostanie w Lokalu lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie konieczności wymeldowania określonej w ust. 2 jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu akceptacji pracownika FAF. W razie braku zgody FAF, pracownicy Wynajmującego uprawnieni są do samodzielnego opróżnienia Lokalu z przedmiotów należących do Najemcy i umieszczenia ich w przechowalni na koszt i ryzyko Najemcy.
 4. W sytuacji pozostania w Lokalu na zasadzie ust. 3 zdanie pierwsze, pozostanie to traktowane jest jako przedłużenie pobytu i uprawnia Wynajmującego do obciążenia Najemcę kwotą dodatkową w wysokości do 100 złotych za każdą kolejną godzinę.
 5. Do czynności meldunkowych Najemca zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument akceptowany na terenie Polski). W razie odmowy lub niemożności okazania dokumentu tożsamości, FAF jest uprawniony do odmowy udostępnienia Lokalu.
 6. Klucze do Lokalu oraz pilot do garażu przekazywane są w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 7. Zdanie kluczy oraz pilota w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem FAF.
 8. Istnieje możliwość otrzymania za wyświadczone przez Wynajmującego usługi faktury VAT. W mailu należy wpisać dane do wystawienia faktury (w tym NIP oraz dane podmiotu) lub zgłosić potrzebę otrzymania faktury podczas rezerwacji telefonicznej. Dane te muszą zostać dostarczone przed dokonaniem płatności.
 9. Istnieje możliwość skorzystania, w ramach Najmu, z miejsca parkingowego zlokalizowanego na parkingu Wynajmującego (na jeden apartament przypada maksymalnie jedno miejsce parkingowe). Wynajmujący zastrzega, że nie każdy apartament dostępny w ofercie posiada możliwość udostępnienia miejsca parkingowego. Ustalenie, czy rezerwacja miejsca parkingowego będzie możliwe dla konkretnego Najemcy zostanie ustalone w toku procedury rezerwacji indywidualnie dla każdego Najemcy.

V. Warunki najmu

 1. Apartamentowiec nie jest hotelem. W obiekcie oprócz wynajmowanych Lokali znajdują się mieszkania prywatne, a apartamentowiec funkcjonuje na zasadzie Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z powyższym Najemcy zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz godzin ciszy nocnej od 22:00 – 7:00. Najemca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu w okresie Najmu.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu utrzymanie najwyższego poziomu świadczonych usług.
 3. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Najemca nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 4. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamentach.
 5. Zabrania się grillowania na terenie obiektu.
 6. Zabrania się wywieszania ręczników oraz suszenia rzeczy na balustradach.
 7. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Lokal w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 8. W przypadku zgubienia kluczy do Lokalu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.
 9. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł.
 10. W przypadku zgubienia elektrycznego chipa Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 11. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich, uciążliwych dla innych lokatorów jest zabronione, a firma FAF może obciążyć Najemcę karą w wysokości 1000 zł.
 12. Liczba osób przebywających w Lokalu nie może przekraczać tej, która została określona jako maksymalna na stronie internetowej. Za niestosowanie się do wymienionej zasady, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia 100% pobranej kaucji, naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt osoby niezgłoszonej lub zerwania umowy.
 13. Najemca nie ma prawa przekazywania Lokalu osobom trzecim w podnajem.
 14. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych przeróbek ani trwałych zmian w Lokalu oraz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych do dyspozycji Najemcy w Lokalu.
 15. Najemca, w przeciągu 2 godzin od odebrania kluczy od Lokalu, powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w Lokalu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email, etc.) co do stanu technicznego Lokalu w dniu zameldowania, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, zostały oddane do użytku w stanie dobrym, nie zawierającym żadnych usterek.
 16. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie w czasie pobytu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika FAF. Za usterki powstałe z winy Najemcy pobierana będzie adekwatna rekompensata pieniężna.
 17. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, FAF ma prawo do  usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Lokalu bez zwracania opłaty uiszczonej przez Najemcę.
 18. Usterki powstałe bądź zauważone podczas pobytu Najemcy, będą naprawione w możliwie najszybszym terminie. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za dostępność terminów Firm, które daną usterkę mogą naprawić. Wiąże się to z tym, że usterka może zostać naprawiona po wyjeździe Najemcy. Najemcy nie należy się z tego tytułu rekompensata.
 19. W przypadku konieczności naprawy usterki w lokalu, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wejścia do apartamentu, po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym bądź e-mailowym Najemcy.
 20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Lokalu po zakończeniu Najmu przedmioty, artykuły spożywcze czy też farmaceutyczne. Przedmioty pozostawione w Lokalu będą odsyłane na koszt Najemcy, który zobowiązany jest do zamówienia kuriera na adres siedziby firmy F.A.F. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, F.A.F przechowa te przedmioty przez miesiąc, a następnie zniszczy.
 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Najemcę lub uszkodzenia, z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego, rzeczy wniesionych przez Najemcę do Lokalu.
 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 23. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad segregacji śmieci na pięć frakcji zgodnie z instrukcją umieszczoną w apartamencie oraz śmietniku.  Za nieprzestrzeganie tych zasad mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
 24. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad segregacji śmieci na pięć frakcji zgodnie z instrukcją umieszczoną w apartamencie oraz śmietniku. Za nieprzestrzeganie tych zasad mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
 25. W związku z trwającym standem pandemii, zasady obsługi każdej zarezerwowanej oferty mogą ulec ograniczeniom wynikającym z aktualnych przepisów prawa i decyzji obiektu.

VI. Newsletter

 1. Wynajmujący świadczy na rzecz Najemców usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości e – mail, zawierających informacje o lokalach, jak również aktualnych promocjach.
 2. Zapis do newslettera następują poprzez:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zapisu,
 • zaznaczenie stosownego postanowienia w procesie składania zamówienia.
 1. Najemca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Wynajmującego.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach umowy najmu dobowego apartamentów jest F.A.F. sp. z o.o. z siedzibą w Mielnie, ul. Pionierów 18. Dane osobowe udostępnione na podstawie i związku z realizacją umowy najmu (prawnie uzasadniony interes Stron – art. 6 ust. 1 lit. f Rodo), zostają przez Najemców udostępnione dobrowolne ale ich przetwarzania jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych i do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do zmiany Regulaminu nie jest potrzebna zgoda Najemcy. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Wynajmujący ma prawo wstępu do Lokalu o każdej porze.
 3. W powyższych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i zatrzymania umówionej Ceny Najmu.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją i umieszczeniem w bazie danych Wynajmującego.
 5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłaty zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. W dniu rozpoczęcia Najmu Najemca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 6. Wszystkie materiały promocyjne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążący charakter mają postanowienia niniejszego Regulaminu
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen = bez uszczerbku dla praw nabytych przez Najemców, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.